•  
  •  
  •  

 

 

 

„ПЪСТРО ЕТНО“

финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246-C01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.

 

Календар

 

Контакти